Naša expertíza

Inovatívnosť ProScience Tech spočíva v integrujúcom prístupe k potrebám vedecko-výskumných činností. Vďaka jedinému kontaktnému bodu a prevzatiu zodpovednosti za záručné, popredajné, asistenčné a konzultačné služby, zjednodušujeme proces obstarávania a zároveň odbremeňujeme našich zákazníkov od náročných administratívnych činností.

Cez priamu, komplexnú a integrovanú dodávku, pokrývajúcu všetky fázy vedecko-výskumných činností prispievame k výraznému zefektívneniu procesov pri technickej podpore výskumu a vývoja.

Vďaka dlhoročnej znalosti odvetvových vzťahov a kvalitným profesionálnym väzbám sme dôveryhodným partnerom pre budovanie funkčnej, kompatibilnej a efektívnej infraštruktúry vedy a výskumu z verejných fondov.