Služby

Spoločnosť ProScience Tech je z pozície integrátora schopná zabezpečiť širokú škálu aktivít od hĺbkového auditu technických a vedeckých procesov, cez dodávku, konfiguráciu a servis zariadení, až po úplnú implementáciu náročných výskumno-vývojových projektov.

Audit procesov

Dobre riadené výskumné inštitúcie a vedecké centrá potrebujú neustále sledovať efektivitu prebiehajúcich projektov. ProScience Tech prináša komplexný audit laboratórnych procesov i celkového vedeckého projektu z pohľadu technológií aj alokácie zdrojov.

Na základe dôverného poznania potrieb výskumu dokážeme pripraviť stratégiu pre ďalšie smerovanie technologického rozvoja. Pri implementácií nových procesov a riešení sa často narušuje synergia, a preto sa ProScience Tech zameriava aj na hardware a software konfiguráciu a optimalizáciu.

Prieskum trhu a vyhodnotenie

Ako základný nástroj pred začatím realizácie vedecko-výskumných projektov je kľúčový nezávislý prieskum trhu. Pre klientov realizujeme hĺbkový audit procesov a vzťahov a na základe výstupov navrhneme vhodné možnosti riešenia pre ich vedecké zámery.

Prieskum trhu je rovnako dôležitý aj pred verejným obstarávaním a predkladaním obchodných ponúk. V tomto procese realizujeme komplexné riešenia pre našich klientov, aby sme im priniesli konkurenčnú výhodu a na základe našej expertízy im ponúkli obraz reálneho stavu trhu a vyhliadok do budúcnosti.

Poradenstvo a referencie v oblasti výskumných technológií

Na základe detailného poznania zámerov a výskumných plánov našich klientov vieme navrhnúť vhodné zariadenie a technológie. Ako pridanú hodnotu realizujeme demo ukážky a kompletné zaškolenie v už realizovaných projektoch na celom svete. Pre čo najlepšie zoznámenie so sofistikovanými technológiami organizujeme špecializované cesty, kde naši klienti získajú tie najrelevantnejšie informácie a referencie v už zabehnutých laboratóriách pre čo najlepšiu budúcu prax.

 

Pri procese tvorby riešení pre vedecko-výskumné inštitúcie sa orientujeme podľa globálnych benchmarkov najvychýrenejších vedeckých inštitúcií na svete. To zabezpečuje klientovi svetové riešenie pre ich lokálne potreby.

Strategické poradenstvo

V prostredí vedecko-výskumných činností obstarávatelia narážajú na problémy, ktoré so sebou prináša obstarávanie či už spotrebného materiálového alebo investičného prístrojovo-technologického vybavenia vedecko-výskumných inštitúcií, bez ohľadu či za účelom jednorázovej alebo rámcovej zmluvnej spolupráce. ProScience Tech je silným partnerom v procese obstarávania pri formulovaní požiadaviek, efektívneho nastavenia výberu až po manažment celého obstarávania, zohľadňujúc všetky požiadavky vedeckého projektu. Dôležitou súčasťou strategického poradenstva je aj naša expertíza v oblasti legislatívy REACH a GHS.

Realizácia dodávok

Pre správne fungovanie laboratórií je nevyhnutná rýchla a bezproblémová dodávka laboratórneho materiálu, vybavenia alebo prístrojov. Svoju pozornosť sústreďujeme na integráciu dodávok (produkty, sprievodné služby), ktoré našim klientom umožňujú optimálne využitie dodávateľskej základne. V integrovanom prístupe vidíme príležitosť viditeľnej úspory nákladov a efektívneho naplnenia cieľov vedecko-výskumných činností.

Naša pridaná hodnota tiež spočíva v komplexnom predpredajnom poradenstve - pri hodnotení alternatív a návrhu efektívneho riešenia, zabezpečenia tréningov, aplikačných citácií alebo referencií.

Transfer technológií

V tomto procese vieme našim klientom sprostredkovať obchodné kontakty a referencie na partnerov, ktorí im ponúknu fundované poradenstvo pri ich projektoch. V tomto prístupe je pre nás najdôležitejšie poskytnúť klientovi poradenstvo presne podľa jeho vedeckých potrieb a na základe detailného poznania trhu mu priniesť tie správne kontakty a referencie.

Z hľadiska komplexnosti našich služieb klientom radíme aj pri dizajnovaní a zakladaní vedecko-výskumných centier a parkov. Na základe poznania vedeckého prostredia, ale aj znalosti licenčných a patentových procesov, pomáhame skvalitňovať strategické plány firiem, ktoré tak môžu kapitalizovať výsledky výskumu.